Producție / Desfacere

Activitatea de bază a societății ELECTRONIC APRIL este cercetarea, proiectarea și realizarea de aparatură medicală, aparatură de laborator clinic și de protecție a mediului, printre beneficiari numărându-se instituții de învățământ superior, unități medicale de stat și private precum și societăți industriale.

Din dorinţa de a materializa cât mai multe idei, dar şi pentru a asigura piaţa de consum cu produse fabricate autohton, cu un ridicat nivel calitativ şi la un preţ rezonabil, ELECTRONIC APRIL a câștigat aprecierea şi respectul beneficiarilor. Acest lucru se datorează atât produselor calitative cât şi politicii de comunicare, a relațiilor corecte promovate în raporturile cu partenerii și clienții noștri, cu care am dezvoltat o relație apropiată și de lungă durată oferindu-le soluții corecte, care să le asigure eficiența.

De la fondare şi până în prezent am reuşit să majorăm substanțial volumul producţiei şi al vânzărilor, diversificând considerabil varietatea de articole fabricate. Complexitatea ofertei, prestigiul de care ne bucurăm precum și seriozitatea companiei noastre, ne oferă posibilitatea să afirmăm că ELECTRONIC APRIL este furnizorul complet de aparatură medicală, aparatură de laborator clinic și de protecție a mediului de care aveți nevoie!

 

Activitatea de producție.

SC ELECTRONIC APRIL S.R.L. își planifică și realizează producția de aparatură de laborator, în condiții controlate, în funcție de solicitările existente la un moment dat, de informațiile care descriu caracteristicile produsului, prin implementarea monitorizării și măsurării, a activităților de definitivare, livrare și post-livrare, operații definite prin etichetare corespunzătoare și ambalare. Procesul de producție se desfășoară pe baza unor linii tehnologice cu utilaje și aparatură modernă, de înaltă performanță, care asigură un randament ridicat al muncii.

Pentru efectuarea controlului proceselor de producție și a furnizării serviciilor se au în vedere următoarele elemente definitorii:

 • documentația tehnică (proiect de execuție, tehnologie de execuție și control, standard de firmă, carte tehnică, desene, scheme electronice, scheme de echipamente, schițe de mână);
 • identificarea etapelor de fabricație a produselor;
 • elaborarea procedurilor aferente proceselor de producție;
 • stabilirea și documentarea procedurilor de autorizare a proceselor de fabricație;
 • identificarea parametrilor ce trebuie controlați în procesul de fabricație;
 • stabilirea și documentarea metodelor da analiză și de înregistrare a datelor, de transmitere a informațiilor și a eventualelor modificări;
 • calificarea adecvată a personalului pentru realizarea diferitelor operații;
 • asigurarea echipamentului adecvat pentru realizarea produselor proiectate;

Produsele fabricate de S.C. ELECTRONIC APRIL S.R.L sunt lansate în execuție în baza Fișei de comandă și a Programului de fabricație. Respectarea documentației tehnice este obligatorie pentru cei care execută produsele respective.

Etapele generale ale realizării aparatelor de laborator:

 1. Executarea și verificarea părților mecanice ce intră în componența produselor executate de operatorii mecanici. În cazul proceselor speciale (sudare, vopsire) operațiile sunt efectuate de operatori calificați și instruiți.
 2. Executarea și verificarea părții electronice ce constă în montarea de către electroniști a componentelor cablajului imprimat, urmată de efectuarea reglajelor și a calibrărilor corespunzătoare. Inscripționarea circuitelor programabile este efectuată de programator software cu ajutorul inscriptorului conectat la calculator. Programul soft utilizat este identificat prin denumirea produsului căruia îi corespunde.
 3. Executarea asamblării este realizată de către operatorii mecanici/electroniști pe baza Proiectului de execuție și a Tehnologiei de execuție și control.

Toate activitățile de producție sunt supravegheate și avizate de către directorul tehnic, în colaborare cu directorul general al firmei.

S.C ELECTRONIC APRIL S.R.L stabilește și menține înregistrări pentru fiecare aparat (lot de produse) livrat, ceea ce asigură trasabilitatea la specificațiile extinse, cantitatea produsă și cantitatea aprobată pentru livrare. În acest fel există o evidență strictă a fiecărui aparat livrat.

La livrare, aparatele sunt instalate de către personalul specializat al organizației, existând documentația necesară pentru instalare și punere în funcțiune, manualul de operare aferent fiecărui aparat în parte.

Sunt emise și păstrate toate procesele verbale de recepție și instalare a dispozitivelor medicale produse.

SC ELECTRONIC APRIL S.R.L. asigură instruirea personalului utilizator în momentul instalării și punerii în funcțiune a echipamentului, până la însușirea cunoștințelor necesare utilizării în bune condiții a aparatelor. Instruirea personalului de specialitate se va realiza la sediul beneficiarului, în concordanță cu manualul de operare aferent. Manualul este redactat în limba română și conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea sistemului, de către personalul autorizat.

 

Politica societății referitoare la calitate.

S.C. ELECTRONIC APRIL APARATURĂ ELECTRONICĂ SPECIALĂ S.R.L., producător de aparatură medicală, aparatură de laborator clinic și protecția mediului, definește și consemnează pentru organizație politica și strategia adoptată în domeniul calității, având la bază următoarele principii:

 • Asigurarea și garantarea obținerii calității produselor și serviciilor realizate de către organizație, în acord cu prevederile reglementărilor în vigoare și dorințele clienților;
 • Dezvoltarea sentimentului de încredere atât la nivelul factorilor de decizie din cadrul organizației, cât și în rândul angajaților acesteia, prin îndeplinirea acțiunilor ce urmăresc îmbunătățirea continuă a activităţilor;
 • Asigurarea unui mediu de lucru adecvat;
 • Eliminarea neconformităților produselor, prin realizarea de teste și inspecții;
 • Reducerea riscurilor în ceea ce privește activitatea de producție, instalare și service;
 • Satisfacerea cerințelor și menținerea eficacității sistemului de management;
 • Îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității.

Condiția de bază pentru respectarea principiilor enunțate mai sus este armonizarea conform cerințelor sistemului de management al calității, SR EN ISO 9001:2008.

 

Calitatea produselor.

 • Produsele Electronic April sunt recunoscute pentru calitatea deosebită de către clienţii interni şi externi.
 • Electronic April excelează prin producția de aparatură medicală, aparatură de laborator clinic și de protecție a mediului.
 • Într-un sistem economic modern, implementarea și menținerea unei politici a calităţii la nivelul unei întreprinderi, conduce la îndeplinirea cu succes a obiectivelor de calitate propuse.
 • În cadrul societăţii noastre controlul calităţii este desfăşurat cu scopul de a se verifica dacă propriul sistem de management al calităţii funcţionează corect şi satisface în permanenţă exigenţele prescrise în standarde.

 

Verificări.

 • Compania îşi evaluează performanţele potrivit scopurilor propuse prin audituri şi indicatori, anual şi ori de câte ori este nevoie.

 

Electronic April respectă în totalitate:

 • prevederile H.G nr. 1022/10.09.2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului;
 • prevederile “Ghidului Național de Biosiguranță”;
 • standardele naționale și internaționale.

 

“Oamenii se pot îndoi de ceea ce spui, dar vor crede ceea ce faci !”

 

Despre noi | Întrebări frecvente | Contact | Protectia Consumatorului | Certificari

© Copyright 2015 SC Electronic April · Toate drepturile rezervate